íñüê³ â³éñüêîâ³ ü í³ñòàí | íñüêà âà

  íñüê³ â³éñüêîâ³ ü í³ñòàí |  íñüêà âà

íí³ óëÿðíèõ áðèòàíñüêèõ â³éñüê ü í³ñòàí, çàê³í âøè 20-ð³ io an ö³í.

aidei: daily Mail

Äåòàë³: 454 íñüêèê öèâ³ëüíèõ aè çàãèíóëè â í³ñòàí³ñòà ç íòó ó ö³¿ “Íåçì³ííñ âî ?

íí³ ç 750 â áðèòàí³¿, ü íàâ üíî¿ , âèíè¿õàòè ââ â .āóāoâàºòüñÿ íà óâàííÿ áàíó ​​âàãàòüîõ éîíàõ íè,

ash:

  • Oh â, 29 , íí³ â³éñüêîâ³ çáðîéíèõ nee EIE (áóíäåñâåðó), áoâàëè O é³üñâîìó áîð³ a çð-Øàð³ô³ I íè.
  • 15 íòàãîí â ö³éíîìó ç³ â³äîìèâ, IU ó í³ íòèíãåíò to í³ñòàí³ or ó 2 500
  • ó í³ äïèñàëè íó óãîäó ç “Òàë³áàíîì”, íèèè â³ñ³ìíàäöÿòèÿò íå âîïðîëèòòÿ â íí³ â³ñèà âèàñà.
  • â³äíî , ó íóïí³ 3-4 ö³ ü ³ä ³ä 13 8 600 ñ³á, ñòóïí³ 3-4 ñâî¿é â³éñüêà âèíí³ âèâåñòè çíèêè . âîþ ó áè ü íäî çâîëÿòè âèêîðèñòîâóâàòè íó öäàðì íàïàäó íà ai .

See also  Anarchy in the United States, New York and its territory killed at least 44

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here